fbpx

Voorwaarden – Vertalen

Colingua Vertalingen is een vertaal- en tolkbureau gelegen in Brussel en Luik. Onze vertalers en conferentietolken werken volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

De hierna vermelde voorwaarden dienen louter ter indicatie. De algemene voorwaarden uit onze offertes en facturen hebben steeds voorrang op onderstaande versie. Deze online voorwaarden zijn echter wel van toepassing als onze voorwaarden, naar aanleiding van een technisch probleem, niet in de offertes van onze klanten verschijnen.

Vertaaldiensten – algemene voorwaarden

In de huidige algemene voorwaarden wordt naar Colingua Vertalingen verwezen als de Vertaler.

1. De algemene voorwaarden van de Vertaler hebben voorrang op deze van de opdrachtgever. Deze laatste ziet af van de toepassing van zijn eigen voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

        2. Leveringsvoorwaarden

De levertermijn, die schriftelijk is overeengekomen met de opdrachtgever, gaat in zodra de Vertaler het definitieve order voor de vertaalopdracht bevestigt alsook dat hij of zij de opdracht kan uitvoeren binnen de door de prijsofferte gestelde termijnen.

  1. Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van de Vertaler is niet in het geding als het werk vertraging oploopt wegens ziekte (van een interne Vertaler of een onderaannemer), ongeval, tijdelijke werkonbekwaamheid of een geval van algemene overmacht (onder meer stroompanne, geen toegang tot internet) die de Vertaler of een van zijn onderaannemers treft. De Vertaler is er wel aan gehouden om de opdrachtgever daarvan binnen een redelijke termijn in kennis te stellen. De verantwoordelijkheid van de Vertaler is evenmin in het geding als de vertraging te wijten is aan derden (verzenddiensten, post, graficus, laattijdige overhandiging door de klant enz.) of aan beschadiging van de brontekst en/of vertaling tijdens het transport of elektronische verzending. (bijvoorbeeld door een beschadigd bestand).

De Vertaler kan niet verantwoordelijk geacht worden voor verlies of wijziging door derden (onder meer door de post, koerierdiensten of elektronisch) van de brontekst of de vertaling.

De Vertaler wijst elke verantwoordelijkheid af betreffende gebreken of fouten in de oorspronkelijk te vertalen tekst zoals die door de opdrachtgever overgemaakt werd.

De Vertaler is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gerealiseerde vertaling, voor zover deze in haar oorspronkelijke vorm en zonder wijziging wordt gebruikt.

De opdrachtgever verleent aan de Vertaler, voor of tijdens de uitvoering van het contract, alle informatie die noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. Elke wijziging in de originele tekst tijdens de uitvoering van de vertaling impliceert een geraamde meerkost in tekstvolume of in aantal gepresteerde uren.

  1. Klachten: termijn en motivering

Op straffe van nietigheid moet elke klacht via aangetekend schrijven geschieden binnen acht kalenderdagen na levering van de vertaling. Elke factuur of honorariumnnota die binnen de acht dagen niet betwist werd, wordt beschouwd als zijnde aanvaard. Een klacht heeft geen impact op de betalingstermijn. De klachten of betwistingen met betrekking tot de niet-conformiteit van de vertaling, geformuleerd binnen de contractueel vastgelegde termijn, moeten worden geargumenteerd op gedetailleerde wijze door verwijzing naar woordenboeken, glossaria of gelijkaardige teksten die werden opgesteld door ‘native speakers’ (de klant is er zich van bewust dat een woord op verschillende manieren kan vertaald worden en stelt de Vertaler in kennis van zijn eventuele voorkeur met betrekking tot terminologie indien hij wenst dat de Vertaler zich hieraan houdt).Een niet-gemotiveerde weigering van een vertaling vormt geen motief voor niet-betaling van de factuur.

  1. Annulering van de vertaalopdracht

In geval van een eenzijdige annulering van de vertaalopdracht door de opdrachtgever, is laatstgenoemde een schadevergoeding verschuldigd in verhouding tot de reeds gepresteerde werkzaamheden, het voorafgaandelijk terminologisch opzoekingswerk inbegrepen. Deze schadevergoeding wordt berekend op basis van het tarief zoals voorzien in de prijsofferte. Bovendien heeft de Vertaler het recht een verbrekingsvergoeding te eisen die gelijk is aan 50% van het factuurbedrag, indien minder dan 50 % van het werk door de Vertaler is uitgevoerd op het moment van de annulering.

  1. Hoedanigheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever wordt verondersteld te handelen in de hoedanigheid van auteur van de te vertalen tekst en staat uitdrukkelijk de vertaling ervan toe, overeenkomstig artikel 12 van de Belgische wetgeving van 22 maart 1986 met betrekking tot de auteursrechten.

  1. Vertaling en auteursrechten

Voor een zogenaamde literaire vertaling (publicatie) behoudt de Vertaler het auteursrecht op de vertaalde tekst (behoudens anders bepaald) en ontvangt er de vergoeding voor. De naam en/of de website van de Vertaler wordt eveneens vermeld aan het begin en het einde van het vertaalde en gepubliceerde werk.

  1. Aanvaarding en bevestiging van de vertaalopdracht

De opdrachtgever geeft de Vertaler de gelegenheid om de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst te evalueren.

Elke telefonische aanvaarding door de Vertaler wordt automatisch geacht te zijn bevestigd door de klant die aldus automatisch de algemene voorwaarden van de Vertaler aanvaardt. Het is evenwel raadzaam dat de klant via e-mail het order bevestigt.

  1. Tariefstructuur

Het tarief staat vermeld in de prijsofferte. Indien het te vertalen volume niet is vastgelegd, wordt het totaalbedrag van de factuur berekend op basis van het tarief vermeld in de prijsofferte. Het tarief kan worden verhoogd in geval van hoogdringendheid, avond/ nacht- of weekendwerk of indien de originele tekst technischer blijkt te zijn dan aangekondigd door de klant en dus meer terminologisch opzoekingswerk en meer tijd vergt.

  1. Betaling

De facturen van de Vertaler worden betaald via bankoverschrijving binnen de 30 dagen na factuurdatum of op de vervaldatum zoals vermeld op de betreffende factuur. Elke factuur kan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met 15% vermeerderd worden als boete voor laattijdige betaling. Deze vermeerdering blijft van toepassing in geval van toekenning van uitstel van betaling.

  1. Bevoegde rechtbank

Voor elk geschil betreffende dit contract is de enige bevoegde rechtbank deze van het domicilie van de Vertaler.

Onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van elk ander rechtssysteem. De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken kan de rol vervullen van ombudsman, indien beide partijen een rechtstreekse doorverwijzing naar het gerecht wensen te vermijden.

  1. Vertrouwelijkheid

De Vertaler is gebonden aan het beroepsgeheim. Dit houdt in dat de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en de vertaling zelf niet mogen vrijgegeven worden. De Vertaler onthoudt zich ervan voordeel te halen uit vertalingen van niet-openbare documenten. De Vertaler heeft evenwel de toelating om in zijn commerciële communicatie, onder meer op zijn website en via de sociale netwerken, te vermelden dat hij voor de opdrachtgever werkt.